Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp với Trường Mầm non Thực hành và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Cập nhật: 17.09.2021 07:11

Hiệu trưởng tại cuộc họp với Trường Mầm non Thực hành và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm. Cuộc họp đã nghe báo cáo những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị đề xuất của Trường Mầm non Thực hành và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên tham dự họp, TS. Lê Anh Đức – Hiệu trưởng đã kết luận, cụ thể xem chi tiết