logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Thông báo đóng lệ phí học lại, thi lại học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học khóa 7 và Cao đẳng 43 năm học 2021-2022 (ngày 13/10/2021)

Time 13.10.2021 11:33 | View 423
Thông báo đóng lệ phí học lại, thi lại học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học khóa 7 và Cao đẳng 43 năm học 2021-2022 (ngày 13/10/2021)

Thông báo công nhận tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng chính quy đợt 4 năm 2021

Time 01.10.2021 03:55 | View 244
Thông báo công nhận tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng chính quy đợt 4 năm 2021

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 (ngày 29/9/2021)

Time 29.09.2021 04:20 | View 257
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 (ngày 29/9/2021)

Lấy ý kiến dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ 2021 (lần 2) ngày 22/9/2021

Time 22.09.2021 09:45 | View 259
Lấy ý kiến dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ 2021 (lần 2) ngày 22/9/2021

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học liên thông khóa 08 năm 2021 (ngày 21/9/2021)

Time 22.09.2021 10:00 | View 232
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học liên thông khóa 08 năm 2021

Thông báo quyết định và danh sách tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt 3 năm 2021 (ngày 20/9/2021)

Time 22.09.2021 09:53 | View 286
Thông báo quyết định và danh sách tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt  3 năm 2021 (ngày 20/9/2021)

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp với Trường Mầm non Thực hành và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Time 17.09.2021 07:11 | View 210
Hiệu trưởng tại cuộc họp với Trường Mầm non Thực hành và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm