logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Quy định chế độ làm việc của giảng viên (Dự thảo lần 2)

Time 18.08.2021 06:42 | View 296

Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên (lần 2). Ban Giám hiệu xin giới thiệu toàn văn dự thảo quy định và kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Ngày bắt đầu: 16/8/2021 Ngày kết thúc: 26/8/2021

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Time 08.08.2021 04:00 | View 78

Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên.

Ngày bắt đầu: 04/8/2021 Ngày kết thúc: 15/8/2021

Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên trường Đại học Đồng Nai

Time 07.08.2021 04:03 | View 45

Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên trường Đại học Đồng Nai.

Ngày bắt đầu: 30/7/2021 Ngày kết thúc: 14/8/2021

Chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Nai đến năm 2025 và tầm nhìn 2030

Time 08.08.2021 04:22 | View 60
Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Nai đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. Ban Giám hiệu xin giới thiệu toàn văn dự thảo Đề cương và kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.
Ngày bắt đầu: 26/7/2021 Ngày kết thúc: 31/8/2021

Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy

Time 08.08.2021 04:22 | View 47
Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Nai. Ban Giám hiệu xin giới thiệu toàn văn dự thảo phương án và kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.
Ngày bắt đầu: 19/7/2021 Ngày kết thúc: 31/7/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Nai

Time 08.08.2021 04:21 | View 42
Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Nai. Ban Giám hiệu xin giới thiệu toàn văn dự thảo quy định và kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.
Ngày bắt đầu: 19/7/2021 Ngày kết thúc: 31/7/2021

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Time 12.05.2017 07:30 | View 6.687

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017

Time 05.09.2016 03:55 | View 8.610

Năm học 2015-2016, trường Đại học Đồng Nai tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX; Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

1