logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017

Time 05.09.2016 03:55 | View 8.728

Năm học 2015-2016, trường Đại học Đồng Nai tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX; Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

1