logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Trường Đại học Đồng Nai: Cam kết đào tạo

Trường Đại học Đồng Nai cam kết: cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, có trình độ ngoại ngữ và tin học,… đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Các cam kết cụ thể là:

1. Tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và rèn luyện cho sinh viên theo đúng chương trình khung, chương trình chi tiết đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và đánh giá chất lượng sinh viên theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

3. Đảm bảo số lượng và chất lượng giảng viên theo quy định hiện hành và mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học và nghiên cứu khoa học theo hướng hiện đại hóa, từng bước bắt kịp sự phát các trường có uy tín trong và ngoài nước.

4. Không ngừng mở rộng liên kết đào tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các hệ đào tạo, liên thông giữa các hệ đào tạo, gắn chất lượng và ngành nghề đào tạo với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội trong ngắn, trung và dài hạn.

5. Tạo môi trường thuận lợi nhất cho sinh viên có thể phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào và các hoạt động đoàn thể, xã hội khác.

6. Đảm bảo duy trì tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường và Khu nội trú sinh viên, giúp sinh viên an tâm và có môi trường tốt cho việc học tập, rèn luyện.

7. Hỗ trợ sinh viên trong việc học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm; giới thiệu, giúp đỡ cho sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm thích hợp với ngành nghề đã được đào tạo.